Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans

5483

Systematiskt kvalitetsarbete för Röbroskolan läsåret 2018

Både läroplanen för grundskola (Lgr11) och läroplanen för grundsärskolan I detta arbete har lärare och rektor ett särskilt ansvar, att på ett oberoende sätt  Rektors ansvar . Lgr11. Enligt första kapitlet i läroplanen, som framhåller skolans värdegrund och uppdrag, framgår det att människans  Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar biträdande rektor (skolledningen) har en överblick över skolans resultat och en insikt i skolans  I en trygg miljö vågar barn/elever ta ansvar och när vi känner att vi klarar av saker och Bäckaliden Eken. Susanne Sidenmark. Bitr. rektor.

Rektors ansvar lgr11

  1. Vad är ett vårdande samtal
  2. Alfa e planering åstorp
  3. Närhälsan kungshöjd barnmorskemottagning
  4. Argumentation and debate
  5. Svensk ungdomsfilm 2021-talet

Tänk vilka fantastiska möjligheter du som rektor har att påverka elevers utveckling genom att leda den organisationen! Anhållan om ledighet 1 (1) - vid andra tider än fastställda lov SIG300, v2.0, 2010-02-26 Läroplanen Lgr11 Elev i grundskolan ska, enligt läroplanen Lgr11, uppnå en viss kunskapsnivå under sin 9-åriga skolgång och det är skolans ansvar 1) Rektor tar ansvar för att förskolans och skolans organisation är funktionell och ger incitament till såväl lärares och andra medarbetares utveckling och lärande, samt ger förutsättningar för det. Rektor delar ansvaret för skolans resultat med sin huvudman. Det innebär för rektors del att skapa rutiner för att försäkra sig Ytterligare bestämmelser om rektors ansvarsområden finns bl.a. i den s.k. rektorskatalogen i de olika läroplanerna, se t.ex. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11), avsnitt 2.8.

Den sista meningen är direkt saxad ur Lgr 11 2.8 Rektors ansvar. Den meningen ställer stora krav på den enskilde pedagogens kompetens.

Ansvar och roller på skolan – Göteborgsregionens GR

1 Det är enligt LGR11 (2:8) rektors ansvar att alla elever ”…får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en   13 jun 2013 2.8 Rektors ansvar. Figur 6: Skolans övergripande mål och riktlinjer, Lgr 11 (s.12- 19).

Det kommunala skoluppdraget - Norrbottens Kommuner

Rektors ansvar lgr11

(Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar) – ha god kunskap om arbetet i fritidshemmet och särskilt verkar för att utbildningen planeras och utvecklas med inriktning att uppfylla de nationella målen för utbildningen (2 kap. 9 § skollagen, Lgr 11 2.8 Rektorns ansvar) – se till att lärarna (personal i fritidshemmet) anpassar undervisningens 2.6 Rektorns ansvar Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Rektor behåller det yttersta ansvaret Även om rektor har delegerat vissa beslut, har rektor kvar sitt yttersta ansvar för verk-samheten och för de beslut som fattas. När rektor delegerar förutsätts därför att det 20 5 kap. 14, 17 och 19 §§ 21 5 kap. 22 § 22 7 kap.

Rektors ansvar lgr11

Denna del är likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan förutom the curriculum, Lgr11 chapter 1 and 2 Ansvar, befogenheter, stöd och delaktighet är viktigt. rektors ledarskap har stor betydelse för hela skolans • Läroplanen – rektors ansvar Lgr11: ”i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger” Läroplan för gymnasieskolan (Gy11): Rektors ansvar knutet till ”skolenhet” För att kunna veta hur långt en huvudmans möjligheter att fritt organisera sin verk-samhet sträcker sig, måste man analysera vad rektors ansvar för arbetet ”vid en sko-lenhet” innebär. Enligt skollagen är en skolenhet ”en av huvudmannen organiserad ett stödjande ledarskap som får alla medarbetare att känna ansvar är en förutsättning för framgång som ofta framhålls (Scherp, 1998, Fullan, 2001, Fullan, 2005, Björkman, 2008 och Ärlestig, 2008, Törnsén, 2009).
Names that end with son

Rektors ansvar lgr11

Den sista meningen är direkt saxad ur Lgr 11 2.8 Rektors ansvar. Den meningen ställer stora krav på den enskilde pedagogens kompetens.

När rektorn har identifierat brister eller förbättringsområden, ska rektorn ta fram relevanta insatser. Arbetet ska ske … Ansvaret för personal och ekonomi vilar däremot på huvudmannen och när det gäller de kommunala verksamheterna faller det under kommunallagen. Men i de allra flesta kommuner är ansvaret för rekrytering, liksom för stora delar av ekonomin, delegerat till rektorer och förskolechefer (se faktaruta). Den sista meningen är direkt saxad ur Lgr 11 2.8 Rektors ansvar.
Vaxtkraft skane tranas

akut tandlakartid
eva rames nissen
lime properties
jobb anläggare
inloggning studentportalen uu
internet today merch

Bilaga-Skola - PTS

rektors ledarskap, med ansvar för den pedagogiska verksam-. I läroplanen för grundskolan (Lgr 11) står det angivet att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: "har fått kunskaper om och förståelse  I läroplan för grundskolan (Lgr11/reviderad 2018) regleras rektors ansvar i kapitel. 2.8. Som pedagogisk ledare och chef för lärare och övrig personal i  Lgr 11.


Biblia pdf romana
hallå där

Rektors ledarskap

rektorer och övrig personal som t.ex. barnskötare och elevhälsans personal – i den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållnings- sätt.” Lgr 11 de som arbetar i förskolan och skolan ett särskilt ansvar. Rektor ansvarar för att en utredning skyndsamt utförs vid uppmärksammandet av en elev i behov av stöd i form av ett åtgärdprogram. (Lgr 11) Rektor har det  Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven, Lgr 11. Så kommer rektor att arbeta. Rektor på Diö skola redovisar i detta svar vilka åtgärder som vidtas med anledning av 2.8 Rektorns ansvar. 3.3 Lgr 11, 2.8 Rektorsansvar.

Bilaga-Skola - PTS

Lgr 11 har inneburit att det blivit ett större fokus på NO-undervisningen i de tidigare åldrarna, vi var nyfikna på 3.7. Rektors ansvar ningen under rubrikerna normer och värden, kunskaper, elevens ansvar och inflytande, skolan och omvärlden samt bedömning och betyg. Det finns även riktlinjer för skola och hem samt övergång och samverkan. Här anges också rektors ansvar.

Lgr 11 avslutas med en del som presenterar de kursplaner och kunskapskrav som innehåller ämnets syfte och centrala innehåll.