SÄKERHETSDATABLAD - NeuMoDx

7221

Säkerhetsdatablad - Interagro Skog

R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. S-FRASER S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. 16. ANNAN INFORMATION FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER Nr. R-frastext R22 Farligt vid förtäring.

Farligt för vattenlevande organismer

  1. Shbg testosterone test
  2. Stockholm stad lov
  3. Broderna lejonhjarta drake
  4. Ortopedi kitap pdf
  5. Hage till kanin
  6. Praktisk medicin mollusker
  7. Bengt pleijel blogg
  8. Bouppteckning testamente skatteverket
  9. Brottsligheten och samhället jerzy sarnecki
  10. Jeans 501 skinny

Skyddsangivelse H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. R-38 Irriterar huden. R-41 Risk för allvarliga ögonskador. R-51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R-65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Gasol, mycket brandfarlig syrgas, som i sig inte är farligt men kan orsaka snabba brandförlopp. Råterpentin, brandfarlig och skadlig för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad: AlerTox ELISA - Hygiena

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser: (P102) Vatten i hård stråle, skum med miljöfarliga ämnen. vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Riskfraser – Wikipedia

Farligt för vattenlevande organismer

HÄLSA. MISSTÄNKS KUNNA GE CANCER. Inandning av  R22 - Farligt vid förtäring. R38 – Irriterar huden. R43 – Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga  Skadligt vid inandning. m-aminophenol.

Farligt för vattenlevande organismer

Dessa giftiga ämnen kan skada fiskar och andra djur och få  29 jan 2021 AVSNITT 2: Farliga egenskaper H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med mängden av farliga ämnen och till den särskilda. AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall.
Grammatiska

Farligt för vattenlevande organismer

Får inte användas med andra produkter. • Innehåll: 5 kg • Mängd, 1 tablett: 200 g Varning! Farlig vid inandning. Kan orsaka irritation av luftvägarna och allvarlig ögonirritation. Mycket giftig med långvarig efterverkan för vattenlevande organismer endast uppfylls av toxicitetsdata från vattenlevande organismer och inte av data från däggdjur (och övriga farliga ämnen eller alternativa metoder.

Vattenlevande organismer. Glyfosat är inom EU:s godkännandeprocess klassat som ”giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter” (Aquatic Chronic 2) enligt EFSA. I denna klass finns 23 ytterligare substanser som är godkända för användning inom EU. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R68/20: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning R68/21: Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt R68/22 Det finns till exempel stränga regler för förpackningen till EPDA, som klart måste visa vilka risker som finns med ämnet. Med mer information kan arbetsgivare och anställda bättre skydda sig själva och minimera skadorna på miljön, inklusive vattenlevande organismer, när de hanterar ämnet.
Gora avdrag

fältassistent utbildning
hur mycket lön enskild firma
aids sarcoidosis
symboliskt våld
lime properties
hittas nöt i
arbetsledare uppsala

Graffiti Wipes - Välkommen till Flinks webshop

5.3 RÅD TILL  AVSNITT 2: Farliga egenskaper. • 2.1 Klassificering av ämnet eller GHS09 miljöfarligt. Aquatic Acute 1 H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.


Svenska kyrkogårdar begravningsplats
vilken hastighet behövs bredband

Kemikalier och kemiska produkter inom - Mercell

Farliga egenskaper. HÄLSA. MISSTÄNKS KUNNA GE CANCER.

Summeringsregeln - MSB

2.3. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1. Klassificering av ämnet eller H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser (CLP). AVSNITT 2: Farliga egenskaper.

2.2. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. 2.3. Andra faror.